SZKOLENA I WARSZTATY

1.    warsztat komunikacji interpersonalnej (4,5 h +  30 min. przerw) – zajęcia poświęcone rozpoznawaniu strategii komunikacji interpersonalnej pozwalającej na skuteczne porozumiewanie się z ludźmi;

2.    warsztat zachowań asertywnych (4,5 h +  30 min. przerw) – trening zachowań pozwalający doskonalić umiejętności dbania o własną przestrzeń psychologiczną;

    3.    warsztat pracy z dzieckiem nadpobudliwym (4,5 h +  30 min. przerw);

4.    syndrom wypalenia zawodowego wśród pedagogów i nauczycieli (4,5 h
+  30 min. przerw) – zajęcia teoretyczno-warsztatowe pozwalające określić definicję i objawy wypalenia zawodowego oraz służące wypracowaniu strategii zapobiegania (radzenia sobie) z wypaleniem zawodowym;

5.    skuteczne pomaganie młodzieży: warsztat pracy z osobami
w okresie adolescencji (4,5 h +  30 min. przerw);

6.    warsztat komunikacji z elementami treningu interpersonalnego
( 34 godziny – 2 weekendy) – zajęcia składające się z pięciu modułów tematycznych: zajęcia integracyjne, warsztat komunikacji interpersonalnej, warsztat zachowań asertywnych, warsztat doświadczeń interpersonalnych, warsztat informacji zwrotnej;

7.    trening interpersonalny (30 godzin – 2 weekendy) – zajęcia z analizą procesu grupowego podczas których uczestnicy:

  • - zdobywają wiedzę o sobie i swoich mechanizmach wchodzenia w relacje z ludźmi i funkcjonowania w nich;
  • - nabywają świadomości różnych stylów interakcji u poszczególnych osób;
  • - uczą się rozpoznawać, nazywać i wyrażać emocje, które są traktowane jako warunek jakości relacji z innymi ludźmi;
  • - doskonalą umiejętności pełnego komunikowania się (wyrażanie myśli, uczuć, aktywne słuchanie, rozpoznawanie niewerbalnych przejawów komunikacji);
  • - doświadczają mechanizmów funkcjonowania grupy, procesów grupowych i ich bezpośrednich następstw (etapy procesu grupowego, podejmowanie i wypełnianie ról, przejawy oporu, konflikty, rywalizacja, bliskość
    w grupie).

Wszystkie zajęcia przygotowane są w oparciu o fachową literaturę, doświadczenie zawodowe i szkoleniowe oraz w oparciu o teorie psychodynamiczne.